Nadzór księgowy

nadzor

 

Celem usługi nadzoru księgowego jest kontrola pracowników działu księgowości w firmie Klienta oraz odpowiedzialność zgodna
z zakresem funkcji Głównego Księgowego.

Główną zalety tego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami niezgodności z prawem ksiąg rachunkowych.

 

 

Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie Klienta obejmuje swoim zakresem:

 • sprawdzenie zestawienia obrotów i sald po zamknięciu każdego miesiąca oraz szczegółowe sprawdzenie sposobu ujęcia w księgach każdego z zatwierdzonych dowodów księgowych i wprowadzonych do ewidencji w danym miesiącu;
 • szczegółową analizę sald rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków publicznoprawnych, pracowniczych
  i pozostałych;
 • szczegółowe sprawdzenie ewidencji środków pieniężnych;
 • szczegółowe sprawdzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz planu amortyzacji;
 • uzgadnianie z saldami odpowiednich kont księgowych;
 • comiesięczne sprawdzenie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży, sprawdzanie deklaracji VAT 7;
 • sprawdzenie szczegółowej kalkulacji zaliczki na podatek od osób prawnych;
 • comiesięczne sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu firmy;
 • przeprowadzanie regularnych -co miesięcznych przeglądów ksiąg rachunkowych;
 • sporządzanie szczegółowej listy uwag i wykazu ewentualnych błędów w zakresie dekretowania i ewidencji operacji gospodarczych.
© 2019 A-VAT. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ITPRODESIGN

Search